Klacht indienen


Strijd voor het collectief en hulp aan het individu

Elke geadopteerde heeft het recht de persoonlijke geschiedenis en afstamming te kennen. De verantwoordelijke instanties zijn, volgens de VN-resolutie uit 2022, verplicht om hier zoveel mogelijk ondersteuning aan te geven. ARAN strijdt voor het collectief en helpt het individu om op te komen voor zijn of haar rechten.

OVERZICHTStappenplan


Er zijn heel erg veel instanties, in Nederland alleen al, die betrokkenheid hadden en hebben bij adopties van kinderen die in een ander land zijn geboren en die dus ook op één of andere manier een archief hebben met daarin papieren die voor geadopteerden interessant of relevant kunnen zijn. Jij hebt recht op alle papieren waar jouw persoonlijke informatie in staat, ook al betreft dit niet de gegevens of een mogelijke zoekrichting voor je eerste familie in je land van herkomst.


De verschillende instanties moeten zich aan allerlei wet- en regelgeving houden als het gaat om het bewaren en ter inzage verstrekken van dossiers. ARAN heeft zoveel als mogelijk de regels en jouw rechten in kaart gebracht. Met deze toolkit kun je zelf een klacht indienen wanneer een instantie in jouw ogen niet aan haar verplichtingen voldoet waarmee jouw rechten zijn geschonden.

Om je te helpen inzicht te krijgen in alle verschillende mogelijkheden en hoe verschillende stappen met elkaar samenhangen, hebben we een overzicht voor je gemaakt. 

Je kunt hierin in één oogopslag zien hoe dit in elkaar zit.


Verder op deze pagina kun je meer informatie vinden over de verschillende instanties waar je een klacht kunt indienen.

Klachtmogelijkheden instanties

Wat kun je allemaal zelf doen?


Je kunt eerst contact opnemen met instanties zelf waar mogelijk documenten over jouw adoptie zijn te vinden.

Je kunt bij de toolkit zoekhulp archieven hiermee zelf aan de slag.


Indien je niet goed wordt geholpen of indien de betreffende instantie aangeeft niets van jou te hebben terwijl dit wel zo zou moeten zijn of indien er allerlei drempels worden opgeworpen waardoor jij geen volledige inzage krijgt, kun je een klacht indienen

Je kunt in het overzicht Archiefregels zien welke wettelijke verplichtingen instanties hebben voor de archivering en de inzage van dossiers.


Via onderstaand overzicht met toolkits kun je zelf aan de slag om een klacht in te dienen.


Heb je twijfels of kom je er zelf niet uit?


Zie je door de bomen het bos niet meer of vind je het niet duidelijk wat je precies kunt doen?

Misschien twijfel je of het zin heeft om een klacht in te dienen. Je bent immers niemand iets verplicht en het kan pittig zijn om bij een instantie een klachtenprocedure te doorlopen.


Wij helpen je graag om de zaken op een rijtje te zetten samen met jou. We ordenen de informatie voor je en zorgen dat je klacht helder geformuleerd en goed onderbouwd op papier gezet kan worden.

Ook kunnen wij met je klankborden bij het inzichtelijk maken van overwegingen of je überhaupt een klacht wilt indienen. Misschien is dat voor jou niet nodig, niet helpend of past het op dit moment niet in je leven om misschien van alles overhoop te halen waar je nu niet aan toe bent.


Adoptiebemiddelaar(s)


Je kunt bij de betrokken vergunninghouder of de rechtsopvolger daarvan een klacht indienen. Daarnaast is er de Klachtencommissie Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie (KVIA), het centrale klachtenmeldpunt voor alle vergunninghouders.

Vergunninghouders, FIOM en INEA zijn geen overheidsinstanties. Voor hen gelden andere regels als het gaat om dossiers en archieven.

Nationaal Archief


Het Nationaal ARchief is een overheidsinstantie. Zoals je bij de zoekhulp archieven kunt lezen, zijn daar verschillende archieven ondergebracht waar adoptiedocumenten zijn te vinden.

Mocht je niet tevreden zijn over de dienstverlening, dan kun je bij het NA een klacht indienen

Rijksoverheden


Je kunt zowel bij een ministerie zelf als bij de Inspectiedienst van het betreffende ministerie een klacht indienen. Er zijn veel verschillende Rijksoverheden betrokken bij adopties en zij hebben allemaal eigen archieven.

Archiefinspectie


Je kunt bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (afgekort: Inspectie OE) een klacht indienen wanneer er onzorgvuldig is omgegaan met jouw adoptiedossier door een overheidsinstantie.


Gemeente Den Haag


Je kunt, in sommige gevallen, bij de Gemeente Den Haag een klacht indienen wanneer er problemen zijn met jouw aktes, zoals een geboorteakte of een adoptieakte.
Nationale Ombudsman


Je kunt bij de Nationale Ombudsman een klacht indienen wanneer jij ontevreden bent of het niet eens bent met de klachtafhandeling van één van de hierboven genoemde instanties.


Onze hulp nodig?


Wij kunnen geadopteerden concreet helpen of adviseren bij één van de drie onderstaande onderwerpen 

Zoeken naar dossierstukken

Ik wil een klacht indienen bij een instantie

Ik wil mijn identiteit herstellen

Neem contact op voor hulp bij je klacht